DNB: eindevaluatie herstelplannen

Voor de meeste pensioenfondsen loopt aan het eind van dit jaar het (korte-termijn) herstelplan af. Pensioenfondsen met een herstelplan in 2013 moeten uiterlijk op 12 februari 2014 hun evaluatie ter beoordeling aan DNB voorleggen. DNB stuurt aan deze pensioenfondsen een instructiebrief. Deze ...

Lees verder

AFM: Wettelijke normen voor alle pensioeninformatie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleit voor een aanpassing van de eisen aan informatie die door pensioenuitvoerders wordt verstrekt. Ook niet-verplichte informatie zou gesanctioneerd moeten kunnen worden als die informatie belanghebbenden op het verkeerde been kan zetten.

Lees verder

DNB: pensioensector dekt helft van het renterisico af

Pensioenfondsen zijn gevoelig voor veranderingen in de rente. Fondsen dekken ultimo 2012 48% van hun renterisico af door beleggingen in vastrenderende waarden en rentederivaten, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (“DNB”). Hierin is het effect van de Ultimate Forward ...

Lees verder

DNB over Wet versterking bestuur pensioenfondsen

De Wet versterking bestuur pensioenfondsen (“Wet Versterking”) als zodanig is op 7 augustus jl. in werking is getreden. De inhoud van de Wet Versterking komt aan bod in de rubriek “governance” elders in deze uitgave. Deze rubriek richt zich op de toezichtrechtelijke ...

Lees verder