Pensioencijfers 2011

Pensioen
De AOW-franchise 2011 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 12.898. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW franchise 2011 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 18.738. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer. Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW
De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2011 € 9.028,56. Het dubbele bedrag,
€ 18.057,12 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW
De ANW bedraagt voor 2011 € 14.016,60. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat). De halfwezenuitkering is € 3.238,68.

Maximum dagloon
Het maximumdagloon 2011 is € 49.297 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Lijfrente
De franchise voor de  jaarruimte 2011 bedraagt € 11.631. De maximum premiegrondslag 2011 is € 159.741. De maximale jaarruimte 2011 bedraagt daarmee
€ 27.156. De reserveringsruimte 2011 is maximaal € 6.872 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.571. De tijdelijke lijfrente 2011 bedraagt per jaar maximaal € 20.602. Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2011. De toevoeging is maximaal 12% van de winst, met als absoluut maximum € 11.882. De stakinsvrijstelling 2011 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 435.652 (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 217.833 (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 108.922 (de rest).

Levensloop
De levensloopverlof korting 2011 bedraagt per jaar deelname € 201. De maximale storting is onveranderd 12% tot een maximum van 210%.

Arbeidskorting
De arbeidskorting lage inkomens is tot 57 jaar € 1.574 voor 57, 58 en 59 jaar € 1.838 voor 60 en 61 jaar € 2.100 voor 62 tot en met 64 jaar € 2.362 vanaf 65 jaar € 1.057
De arbeidskorting hoge inkomens is tot 57 jaar € 1.433 voor 57, 58 en 59 jaar € 1.696 voor 60 en 61 jaar € 1.956 voor 62 tot en met 64 jaar
€ 2.217 vanaf 65 jaar € 1.081

Doorwerkbonus
62 jaar (5%)                 € 2.354
63 jaar (7%)                 € 3.295
64 jaar (10%)               € 4.708
65 jaar (2%)                    € 942
66 jaar (2%)                    € 942
67 jaar en verder (1%)     € 471