Pensioencijfers 2012

Pensioen
De AOW-franchise 2012 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.062. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW franchise 2012 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 18.980. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer. Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW
De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2011 € 9.143,28. Het dubbele bedrag,
€ 18.286,56 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW
De ANW bedraagt voor 2012 € 14.222,64. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).
De halfwezenuitkering is € 3.296,28.

Maximum dagloon
Het maximumdagloon 2012 is € 50.064 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Afkoopgrens
De afkoopgrens gering pensioen is € 438,44 per jaar. Pensioenen kleiner dan dit grensbedrag mogen worden afgekocht.

Lijfrente
De franchise voor de jaarruimte 2012 bedraagt € 11.829. De maximum premiegrondslag 2012 is € 162.457. De maximale jaarruimte 2012 bedraagt daarmee
€ 27.618. De reserveringsruimte 2012 is maximaal € 6.989 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.802. De tijdelijke lijfrente 2012 bedraagt per jaar maximaal € 20.953. Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2012. De toevoeging is maximaal 12% van de winst, met als absoluut maximum € 9.542. De stakinsvrijstelling 2012 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 443.059 (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 221.537 (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 110.774 (de rest).