Pensioencijfers 2014

Pensioen
De AOW-franchise 2014 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.449. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW franchise 2014 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 19.619. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer. Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW
De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2014 € 9.414,24. Het dubbele bedrag,
€ 18.828,48 mag bij pensionering vóór de AOW ingangsdatum worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW
De ANW bedraagt voor 2014 € 14.731,20. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximum dagloon
Het maximumdagloon 2014 is € 51.417 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Afkoopgrens
De afkoopgrens gering pensioen 2014 is € 458,06 per jaar. Pensioenen kleiner dan dit grensbedrag mogen worden afgekocht.

Lijfrente
De lijfrentecijfers 2014 zijn niet veranderd ten opzichte van 2013. De franchise voor de jaarruimte 2014 bedraagt € 11.829. De maximum premiegrondslag 2014 is € 162.457. De maximale jaarruimte 2014 bedraagt daarmee € 25.181. De reserveringsruimte 2014 is maximaal € 6.989 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.802. De tijdelijke lijfrente 2014 bedraagt per jaar maximaal € 20.953. Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2014. De toevoeging is maximaal 10,9% van de winst, met als absoluut maximum € 9.542. De stakinsvrijstelling 2014 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt
€ 443.059
 (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 221.537 (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 110.774 (de rest). Lijfrentes met een waarde lager dan € 4.242 mogen worden afgekocht zonder dat er revisierente in rekening zal worden gebracht.