Pensioencijfers 2015

Pensioen
De AOW-franchise 2015 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.545. Per 1 januari 2015 is de minimale AOW-franchise aangepast. Voor middelloon en beschikbare premie is de minimale franchise vanaf 2015 gebaseerd op 100/75 en bedraagt € 12.642,-.
Voor eindloon is de AOW-franchise gebaseerd op 100/66,28 en deze bedraagt € 14.305,-.

De AOW-franchise 2015 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 19.810,-. Voor middelloon en beschikbare premie is het minimum gebaseerd op 100/75 en bedraagt € 18.489,-.
Voor eindloon is de AOW-franchise gebaseerd op 100/66,28 en deze bedraagt € 20.921,-.
Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.
Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%.
Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW
De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2015 € 9.482. Het dubbele bedrag,
€ 18.963,- mag bij pensionering vóór de AOW ingangsdatum worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW
De ANW bedraagt voor 2015 € 14.858,64. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximum dagloon
Het maximumdagloon 2015 is € 51.978 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Afkoopgrens
De afkoopgrens gering pensioen 2014 is € 462,88 per jaar. Pensioenen kleiner dan dit grensbedrag mogen worden afgekocht.

Lijfrente
De franchise voor de jaarruimte 2015 bedraagt € 11.936. De maximum premiegrondslag 2015 is € 88.064. De maximale jaarruimte 2015 bedraagt daarmee
€ 12.153. De reserveringsruimte 2015 is maximaal € 7.052 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.927. De tijdelijke lijfrente 2015 bedraagt per jaar maximaal € 21.142. Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2015. De toevoeging is maximaal 9,8% van de winst, met als absoluut maximum € 8.631. De stakinsvrijstelling 2015 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 447.047 (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 223.531 (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 111.771 (de rest). Lijfrentes met een waarde lager dan € 4.281 mogen worden afgekocht zonder dat er revisierente in rekening zal worden gebracht.