Professionals

A-G adviseert prejudiciële vragen over verzekeringsplicht mini-jobs

Deze zaken gaan over Nederlands ingezetenen die in Duitsland hebben gewerkt als geringfügig Beschäftigte. De Duitse regeling houdt in dat als een werknemer minder dan een bepaald aantal uur per week werkt en een relatief gering bedrag per maand verdient, hij niet verzekerd is behalve voor arbeidsongevallen. Reden: beperking van werkgeverslasten voor kleine baantjes. Personen met een dergelijke mini-job, ook Duits ingezetenen, vielen wel onder het Duitse sociale verzekeringssysteem, maar waren aldaar niet daadwerkelijk verzekerd tegen andere risico’s dan arbeidsongevallen, met name niet voor kinderbijslag en ouderdomspensioen. De betrokkenen waren onder de Nederlandse sociale-verzekeringswetgeving niet verzekerd tijdens hun Duitse werkperioden omdat zij (uitsluitend) in een andere staat werkten (artikel 10 KB 164 resp. artikel 12 KB 746) en omdat artikel 13, lid 2, onderdeel a, EU Verordening 1408/71 exclusief het sociale zekerheidsstelsel van het werkland aanwijst (artikel 6a AKW/artikel 6a AOW). Daardoor hadden de betrokkenen voor hun Duitse arbeidstijdvakken noch in Duitsland, noch in Nederland daadwerkelijk aanspraak op ouderdomspensioen en/of kinderbijslag. De vraag is of het EU-recht, met name het recht op vrij verkeer van werknemers, Nederland desondanks verplicht om hen aanspraken op AOW en kinderbijslag toe te kennen zonder premie van hen te (hebben) kunnen heffen die wél geheven zou zijn als zij vergelijkbare loonarbeid binnen Nederland zouden hebben verricht. A-G Wattel geeft de Hoge Raad, gezien het onoverzichtelijke en vermoeiende verloop van deze zaken, in overweging prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ en in afwachting van de antwoorden iedere beslissing aan te houden.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.