Professionals

Besluit vaststelling sectorpremies 2017 gepubliceerd

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 oktober 2016, 2016-0000228339, tot goedkeuring van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde premiepercentages sectorfondsen 2017. In de bijlagen van dit besluit zijn de sectorpremies opgenomen.

BIJLAGE 1 SECTORPREMIES 2017

Premies x 1%
Sector Sectorpremie
1 Agrarisch bedrijf 0,85
2 Tabakverwerkende industrie 1,27
3 Bouwbedrijf 1,58
4 Baggerbedrijf 0,58
5 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 1,50
6 Timmerindustrie 0,24
7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,79
8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 1,19
9 Grafische industrie 1,59
10 Metaalindustrie 0,73
11 Elektrotechnische industrie 1,37
12 Metaal-en technische bedrijfstakken 0,70
13 Bakkerijen 1,22
14 Suikerverwerkende industrie 0,75
15 Slagersbedrijven 1,38
16 Slagers overig 1,50
17 Detailhandel en ambachten 2,06
18 Reiniging 2,00
19 Grootwinkelbedrijf 2,47
20 Havenbedrijven 2,34
21 Havenclassificeerders 1,16
22 Binnenscheepvaart 0,94
23 Visserij 1,61
24 Koopvaardij 0,93
25 Vervoer KLM 0,93
26 Vervoer NS 0,35
27 Vervoer posterijen 2,58
28 Taxivervoer 4,92
29 Openbaar Vervoer 0,54
30 Besloten busvervoer 2,30
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 3,67
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,92
33 Horeca algemeen 1,58
34 Horeca catering 1,78
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,94
38 Banken 1,38
39 Verzekeringswezen 1,47
40 Uitgeverij 3,51
41 Groothandel I 1,30
42 Groothandel II 1,45
43 Zakelijke Dienstverlening I 1,01
44 Zakelijke Dienstverlening II 1,22
45 Zakelijke Dienstverlening III 1,48
46 Zuivelindustrie 0,99
47 Textielindustrie 1,98
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 0,88
49 Chemische industrie 0,84
50 Voedingsindustrie 0,85
51 Algemene industrie 1,19
52 Uitzendbedrijven 4,07
53 Bewakingsondernemingen 1,42
54 Culturele instellingen 2,18
55 Overige takken van bedrijf en beroep 1,14
56 Schildersbedrijf 3,50
57 Stukadoorsbedrijf 0,88
58 Dakdekkersbedrijf 4,17
59 Mortelbedrijf 0,00
60 Steenhouwersbedrijf 0,52
61 – 66 Overheid 0,83
67 Werk en (re)Integratie 3,84
68 Railbouw 0,60
69 Telecommunicatie 2,20
Gemiddeld 1,36

BIJLAGE 2: SECTORPREMIES PER PREMIEGROEP 2017

Premies x 1%
Premiegroep Premiepercentage
1 Agrarisch bedrijf
Kort 2,31
Lang 0,59
Gemiddeld 0,85
3 Bouwbedrijf
Kort 5,48
Lang 1,32
Gemiddeld 1,58
9 Grafische industrie
Grafische industrie exclusief fotografen 1,59
Fotografen 1,59
Gemiddeld 1,59
33 Horeca algemeen
Kort 3,10
Lang 0,82
Gemiddeld 1,58
52 Uitzendbedrijven
Detachering 3,51
Intermediaire diensten 3,40
Uitzendbedrijven I A 3,68
Uitzendbedrijven II A 4,40
Uitzendbedrijven I B en II B 3,96
Gemiddeld 4,07
54 Culturele instellingen
Kort 6,13
Lang 1,37
Gemiddeld 2,18
56 Schildersbedrijf
Kort 12,38
Lang 2,81
Gemiddeld 3,50

TOELICHTING

De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Met het onderhavige besluit stelt UWV de sectorpremies voor 2017 vast.

De financieringssystematiek van de sectorfondsen wordt beschreven in de Wet financiering sociale verzekeringen.

De sectoren Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep. Binnen de vijf laatstgenoemde sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie. De premies binnen de sector Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit. Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie, die behoort bij de premiegroep, van belang en niet de sectorpremie.

Voor de sector Grafische industrie komt de gedifferentieerde premie naar soort activiteit met ingang van 1 januari 2017 te vervallen. Dit is geregeld met de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 september 2016, 2016-0000192144, tot wijziging van de Regeling Wfsv. De sector heeft aangegeven de scheiding naar activiteit te willen laten vervallen. De premiegroep fotografisch bedrijf betreft een zeer gering aantal werknemers en er wordt geen reden meer gezien voor het maken van onderscheid. Het verschil in premiehoogtes voor 2016 is ook erg gering. Voor 2017 blijven de 2 premiegroepen wel nog bestaan, maar is er geen verschil meer in premiehoogtes. Per 2018 komt ook de indeling in premiegroepen te vervallen.

Dit besluit behoeft op grond van artikel 28, zesde lid, Wet financiering sociale verzekeringen goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

B.J. Bruins Voorzitter Raad van Bestuur

 

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.