Professionals

EU ambtenaar is geen Franse sociale verzekeringspremies verschuldigd over inkomsten uit onroerend goed

In het arrest De Ruyter (C‑623/13, EU:C:2015:123), heeft het Hof van Justitie (HvJ) geoordeeld dat een werknemer met de Nederlandse nationaliteit die zijn fiscale woonplaats in Frankrijk had en binnen de werkingssfeer viel van EU Verordening 1408/71, in die lidstaat niet onderworpen was aan sociale bijdragen en sociale heffing berekend over zijn inkomsten uit vermogen. De Franse rechter heeft aan het HvJ gevraagd of de oplossing zoals blijkt in het arrest De Ruyter ook geldt voor de situatie van een ambtenaar van de Europese Unie, van wie vaststaat dat hij niet onder de werkingssfeer van EU Verordening 1408/71 valt. De vraag is gesteld in een geding van Lobkowicz, een Frans onderdaan, die van 1979 tot zijn pensionering, op 1 januari 2016, als ambtenaar in dienst is geweest van de Europese Commissie. Hij is verplicht verzekerd bij het stelsel van sociale zekerheid voor de ambtenaren en overige personeelsleden van de EU. Lobkowicz is fiscaal ingezetene van Frankrijk. Hij geniet daar inkomsten uit onroerend goed en is op grond daarvan voor de jaren 2008 tot en met 2011 onderworpen geweest aan sociale bijdragen en sociale heffing. Hij heeft om vrijstelling van deze heffingen verzocht. Volgens A-G Mengozzi is de verplichting voor de EU-ambtenaar om sociale bijdragen en heffing te betalen over de in Frankrijk genoten inkomsten uit onroerend goed strijdig met het beginsel dat slechts één sociale zekerheidswetgeving van toepassing is, nu de ambtenaar geen vooruitzicht heeft op voordelen op grond van het Franse socialezekerheidsstelsel.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.