Professionals

Geen rijnvarende in de zin van Rijnvarenden-Verdrag; geen premieheffing

X was in 2007 in dienst bij een in Luxemburg gevestigde onderneming. Hij was als kapitein werkzaam op een binnenvaartschip, voornamelijk op de Rijn, haar zijrivieren en verbindingen naar open zee. In geschil is of X in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2007 sociaal verzekerd is in Nederland. Het antwoord op deze vraag hangt af van de vraag of X in de relevante periode is aan te merken als rijnvarende in de zin van artikel 1 Rijnvarenden-Verdrag. Hiervan kan geen sprake zijn als het schip waarop X voer in die periode niet beschikte over een scheepspatent als bedoeld in artikel 22 van de Herziene Rijnvaartakte. Als X niet kan worden aangemerkt als rijnvarende, is hij op grond van de toewijzingsregels van EU Verordening 1408/71 niet sociaal verzekerd in Nederland. Hof Amsterdam dient dit na verwijzing door de Hoge Raad (HR 22 januari 2016, 12/03718bis) te onderzoeken. Het verwijzingshof oordeelt dat, gelet op de strikte formulering van de verwijzingsopdracht van de Hoge Raad, geen acht kan worden geslagen op nadere bijlagen die de Inspecteur na verwijzing heeft ingebracht. De Inspecteur maakt volgens het Hof tegenover de gemotiveerde betwisting door X niet aannemelijk dat het schip in de relevante periode beschikte over een scheepspatent als hierboven bedoeld. X kan derhalve niet worden aangemerkt als rijnvarende. Hij was in de relevante periode niet sociaal verzekerd in Nederland, zodat van hem over die periode geen premie volksverzekeringen en geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw kan worden geheven.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.