Professionals

Indien een pensioenreserve op de balans van de onderneming is opgenomen, is sprake van een pensioenaanspraak.

Wat was er aan de hand? Eiser was directeur-grootaandeelhouder van de holding, die participeerde in de werkmaatschappij. De werkmaatschappij failleert in 2012. Vanaf 2006 had de holding een pensioenvoorziening op de balans. Hieraan lag geen pensioentoezegging middels schriftelijke documenten aan ten grondslag. Deze voorziening bedroeg op 21 december € 51.546,-. Daarnaast had de Holding een rekening-courantvordering op eiser, welke op 21 december 2012 € 264.020,- bedroeg. Op 21 december 2012 besluit AVA tot ontbinding van de Holding. Tevens wordt besloten dat de vordering op eiser ten laste van het resultaat wordt geboekt en de pensioenverplichting ten gunste van het resultaat. Eiser geeft in zijn aangifte 2012 een verzamelinkomen van € 22.152,- op. De Belastingdienst heeft een navorderingsaanslag opgelegd van € 80.438,- in verband met de waarde economisch verkeer van de pensioenaanspraak, verhoogd met 20% revisierente. De directeur-grootaandeelhouder stelt zich op het standpunt dat dit onterecht is gebeurd. Er was allereerst geen sprake van een rechtmatige pensioenvoorziening, nu er geen pensioenbrief of –overeenkomst aan ten grondslag was. Subsidiair stelde de directeur-grootaandeelhouder dat de aanspraken niet belast zijn, omdat aan het afzien van deze aanspraken geen financiële transactie ten grondslag ligt en er geen voordeel is genoten. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de pensioenaanspraak is afgekocht of vervreemd (sub b 19b LB) of dat sprake is van het prijsgeven van een pensioenaanspraak (sub c, artikel 19b LB) of dat de aanspraak niet langer als pensioen is aan te merken (sub a, artikel 19b LB). Tevens is sprake van interne compensatie, omdat bij de ontbinding de rekening-courant vordering is kwijtgescholden, zonder dat dit tot heffing in box 2 heeft geleid. De Rechtbank volgt het standpunt van de Belastingdienst. Dat er geen formele schriftelijke documenten van de pensioentoezegging zijn, is niet van belang. Van belang is dat er vanaf 2006 gedoteerd is. Gezien de positie van de directeur-grootaandeelhouder moest deze pensioenvoorziening wel voor hem bedoeld zijn. In 2012 had de directeur-grootaandeelhouder derhalve een pensioenaanspraak jegens de Holding. Het verrekenen van deze aanspraak met de rekening-courantschuld kwalificeert als afkopen of vervreemden van pensioen. De Belastingdienst is derhalve op juiste wijze overgegaan tot het belasten van deze aanspraak. Rechtbank Den Haag, 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12366

Over Linda Evers

Mr. Linda Evers MPLA is sinds 2004 werkzaam als advocaat bij Gommer & Partners, daarvoor was zij werkzaam bij diverse verzekeraars en pensioenfondsen als pensioenjurist. Zij is lid van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen, treedt regelmatig op als docent en publiceert in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Al meer dan tien jaar adviseert Linda in de volle breedte over alle thema’s die op pensioengebied spelen. De laatste jaren heeft ze zich steeds meer gespecialiseerd in de problematiek rondom de verplichte deelneming aan bedrijfstakpensioenfondsen.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Linda Evers

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.