Pensioencijfers 2010

Pensioen
De AOW-franchise 2010 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 12.673. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW franchise 2010 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 18.427. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%.
Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggings- pensioen.

Het bedrag voor afkoop gering pensioen (artikelen 66 van de Pensioenwet en 78 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling) bedraagt € 420,69.

AOW
De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2010 € 8.871,24. Het dubbele bedrag,
€ 17.742.48 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW
De ANW bedraagt voor 2010 € 13.879,92. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat). De halfwezenuitkering is
€ 3.201,84.

Maximum dagloon
Het maximumdagloon is € 186,65 (€ 48.715,65 op jaarbasis). Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Lijfrente
De franchise voor de  jaarruimte 2010 bedraagt € 11.561. De maximum premiegrondslag 2010 is € 158.788. De maximale jaarruimte 2010 bedraagt daarmee
€ 26.994. De reserveringsruimte 2010 is maximaal € 6.831 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.490. De tijdelijke lijfrente 2010 bedraagt per jaar maximaal € 20.479.

Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2010. De toevoeging is maximaal 12% van de winst, met als absoluut maximum € 11.811. De stakinsvrijstelling 2010 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 433.053 (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 216.533 (50+ of direct ingaand) en tenslotte
€ 108.272 (de rest).

Levensloop
De levensloopverlof korting bedraagt per jaar deelname € 199.
De maximale storting is onveranderd 12% tot een maximum van 210%.

Arbeidskorting
De arbeidskorting lage inkomens is tot 57 jaar € 1.489
voor 57, 58 en 59 jaar € 1.752
voor 60 en 61 jaar € 2.012
voor 62 tot en met 64 jaar € 2.273
vanaf 65 jaar € 1.057

De arbeidskorting hoge inkomens is tot 57 jaar € 1.433
voor 57, 58 en 59 jaar € 1.696
voor 60 en 61 jaar € 1.956
voor 62 tot en met 64 jaar € 2.217
vanaf 65 jaar € 1.031

Doorwerkbonus
62 jaar (5%)               € 2.340
63 jaar (7%)               € 3.276
64 jaar (10%)             € 4.679
65 jaar (2%)                  € 936
66 jaar (2%)                  € 936
67 jaar en verder (1%)   € 468