Pensioencijfers 2016

Pensioen
De AOW-franchise 2016 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.878,-. Voor middelloon en beschikbare premie is de minimale franchise gebaseerd op 100/75 en bedraagt € 12.953,-.
Voor eindloon is de AOW-franchise gebaseerd op 100/66,28 en deze bedraagt € 14.657,-.
De AOW-franchise 2016 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 20.301,-. Voor middelloon en beschikbare premie is het minimum gebaseerd op 100/75 en bedraagt € 18.948,-.
Voor eindloon is de AOW-franchise gebaseerd op 100/66,28 en deze bedraagt € 21.411,-.
Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.
Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%.
Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW
De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2016 € 9.715,-. Het dubbele bedrag € 19.430,- mag bij pensionering vóór de AOW ingangsdatum worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW
De ANW bedraagt voor 2016 € 15.038,-. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximum dagloon
Het maximumdagloon 2016 is € 52.766,- op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Afkoopgrens
De afkoopgrens gering pensioen 2016 is € 465,94 per jaar. Pensioenen kleiner dan dit grensbedrag mogen worden afgekocht.

Lijfrente
De franchise voor de jaarruimte 2016 bedraagt € 11.996,-. De maximum premiegrondslag 2016 is € 89.523,-. De maximale jaarruimte 2016 bedraagt daarmee € 12.355,-.
De reserveringsruimte 2016 is maximaal € 7.088 en de reserveringsruimte voor 55+ers is
€ 13.997,-. De tijdelijke lijfrente 2016 bedraagt per jaar maximaal € 21.248,-.
Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2016. De toevoeging is maximaal 9,8% van de winst, met als absoluut maximum € 8.774,-. De stakingsvrijstelling 2016 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 449.283,- (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 224.649,- (50+ of direct ingaand) en tenslotte
€ 112.330,- (de rest). Lijfrentes met een waarde lager dan € 4.303,- mogen worden afgekocht zonder dat er revisierente in rekening zal worden gebracht.