Professionals

Premies en bedragen Uwv per 1 januari 2017

UWV heeft de actuele bedragen en percentages die gelden voor werkgevers op UWV.nl vermeld. Het betreft onder meer: basispremie WAO/WIA, WW-premie, gedifferentieerde premie Whk en het maximumdagloon 2017. Het ministerie van Sociale Zaken beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de bedragen en percentages worden aangepast. Vanaf 1 januari 2017 zijn het maximumdagloon, het minimum(jeugd)loon en het sociaal minimum verhoogd met 0,94 procent.

UWV heeft de volgende bedragen en premies vermeld:

Basispremie WAO/WIA

Basispremie 5,88% + 0,5% werkgeversbijdrage kinderopvang (t/m 2013 was dit een opslag op de sectorpremie).

WW-premie

Het werknemersdeel is per 2013 vervallen en er geldt vanaf 2013 geen franchise meer: 2,07%.

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskasparameters

Algemene parameters 2017
Gemiddelde premieplichtig loon € 32.200
Grens klein/middelgrote werkgever € 322.000
Grens middelgrote/grote werkgever € 3.220.000

 

Premiecomponent WGA vaste dienstbetrekkingen en Ziektewet flexibele dienstbetrekkingen: WGA Ziektewet
Rekenpercentage 0,76% 0,40%
Gemiddelde percentage 0,74% 0,35%
Maximumpremie werkgevers 2,96% 1,40%
Minimumpremie werkgevers 0,18% 0,08%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,39% 0,22%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,47 1,42

 

Correctiefactor ontbrekende jaren: WGA Ziektewet
1 jaar 5,00 2,00
2 jaar 2,50 1,00
3 jaar 1,66 1,00
4 jaar 1,25 1,00

Maximumdagloon per 1 januari 2017

Maximum (bruto) voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO): € 205,77.

Deskundigenoordeel 2016

De bijdrage van werkgever aan een deskundigenoordeel van een arts of arbeidsdeskundige: € 400.

Participatie in re-integratie

Maximale (bruto) bijdrage, als:

  • de re-integratie meer kost dan 70% van de brutoloonkosten;
  • de re-integratie langer duurt dan het dienstverband én de re-integratie is gericht op vergroting van de sollicitatiekansen.

€ 3.000

Maximale brutobijdrage bij een werknemer met een arbeidshandicap als:

  • de re-integratie langer duurt dan het dienstverband én de re-integratie is gericht op plaatsing bij een andere werkgever.

€ 5.000

Minimum(jeugd)loon per 1 januari 2017

Leeftijd Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder € 1.551,60 € 358,05 € 71,61
22 jaar € 1.318,85 € 304,35 € 60,87
21 jaar € 1.124,90 € 259,60 € 51,92
20 jaar € 954,25 € 220,20 € 44,04
19 jaar € 814,60 € 188,00 € 37,60
18 jaar € 706,00 € 162,90 € 32,58
17 jaar € 612,90 € 141,45 € 28,29
16 jaar € 535,30 € 123,55 € 24,71
15 jaar € 465,50 € 107,40 € 21,48

Sociaal minimum per 1 januari 2017 (Toeslagenwet)

Leefsituatie Bedrag* Bedrag per week* Percentage
Gehuwd / gelijkgestelden € 71,34 €356,70 (100% van het minimumloon)
Alleenstaande ouder vervallen vervallen
Alleenstaande van 23 jaar en ouder € 53,28 €266,40 (70% van het minimumloon)
Alleenstaand-woningdeler 23 jaar €43,83 €219,15
Alleenstaande van 22 jaar € 42,32 €211,60
Alleenstaand-woningdeler 22 jaar €34,95 €174,75
Alleenstaande van 21 jaar € 35,68 €178,40
Alleenstaand-woningdeler 21 jaar €29,17 €145,85
Alleenstaande van 20 jaar € 29,70 €148,50
Alleenstaande van 19 jaar € 24,93 €124,65
Alleenstaande van 18 jaar € 21,47 €107,35

* Dit zijn brutobedragen

Maximumpremiedagloon

Het maximumpremiedagloon is het maximumdagloon waarvoor u zich vrijwillig kunt verzekeren bij UWV. Het bedrag is bruto: € 206,54.

Premiepercentages vrijwillige verzekeringen 2017

Verzekering Premiepercentage
WIA 6,92%
WAO 6,16%
WW 1,55%
Ziektewet algemeen 9,20%
Ziektewet voor alfahulpen 7,95%
Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.