Professionals

Wijzigingen Wet tegemoetkomingen loondomein in Verzamelwet 2017

De Verzamelwet SZW 2017 is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Een van de wijzigingen betreft de Wet tegemoetkomingen loondomein. Het betreft het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV).

Wat betreft de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) gaat het onder meer om de volgende wijzigingen:

Correctieberichten uiterlijk op 1 mei

De termijn voor het indienen van aangiften en correctieberichten met betrekking tot de loonaangifte wordt in overeenstemming gebracht met de termijn die ook in artikel 34 van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt gehanteerd. Correctieberichten moeten niet voor 1 mei van het volgende kalenderjaar, maar uiterlijk op 1 mei van dat jaar worden ingediend.

Doelgroepverklaring aan werknemer verstrekken

Verduidelijkt is dat de uitkeringsinstantie de doelgroepverklaring uitsluitend aan de werknemer verstrekt. Het is in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer aan hem om deze verklaring te verstrekken aan zijn nieuwe werkgever. Wel kan hij uiteraard de nieuwe werkgever machtigen de doelgroepverklaring namens hem aan te vragen en te ontvangen.

Aanvragen binnen drie maanden na start baan

Ook is toegevoegd dat de doelgroepverklaring, die nodig is om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel, moet worden aangevraagd binnen drie maanden na aanvang van de dienstbetrekking.

Meerdere dienstbetrekkingen per werkgever

Het criterium dat bij de werkgever een werknemer in dienstbetrekking is, is vervangen door het criterium dat bij die werkgever een werknemer in een of meerdere dienstbetrekkingen is. Reden hiervoor is dat het kan voorkomen dat een werknemer bij dezelfde werkgever meerdere dienstbetrekkingen kan hebben. Om de uitvoering van het lage-inkomensvoordeel te vereenvoudigen is gekozen de berekening daarvan per inhoudingsplichtige werkgever te bepalen, dat wil zeggen over alle dienstbetrekkingen bij die werkgever gezamenlijk.

Uurloongrenzen

Bij de uurloongrenzen en de bedragen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) is uitgegaan van een 38-urige werkweek, anticiperend op een herziening van de Wet op het minimumloon. Bij de herziening is inmiddels besloten voorlopig niet over te gaan op een minimum uurloon. Daarom wordt alsnog gekozen om bij de vaststelling van de uurloongrenzen voor het LIV uit te gaan van een 40-urige werkweek, omdat anders circa 30.000 werknemers die meer dan 38 uur per week werken tegen minimumloon niet in aanmerking zouden komen voor het LIV. Omdat het uurloon om in aanmerking te komen voor het LIV van 100% van het wettelijk minimumloon wordt verlaagd, worden de uurlonen horend bij 110% en 120% van het wettelijk minimumloon overeenkomstig verlaagd. Om te voorkomen dat hierdoor aan de bovenkant een veel grotere groep afvalt, wordt de bovengrens verhoogd van 120% naar 125%.

Loonkostenvoordelen

Als gevolg van de inwerkingtreding van de loonkostenvoordelen per 2018 in plaats van per 1 januari 2017 zijn enkele overgangsrechtelijke bepalingen in de Wet financiering sociale verzekeringen en in de Wtl met betrekking tot de premiekorting jongere werknemer niet langer nodig. Die premiekorting is per die datum volledig uitgefaseerd. Als gevolg daarvan worden enkele bepalingen uit de Wfsv geschrapt en vervalt een artikellid in de Wtl.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.